Kostel Archanděla Michaela

Další stavební vývoj kostelaNa mapě z roku 1838 se v blízkosti severovýchodního nároží presbytáře nacházela drobná stavba. Mohlo by se jednat o bývalou márnici.

Roku 1840 byl zrušen hřbitov rozkládající se kolem kostela a přemístěn za obec
u cesty do Třemešného, který byl roku 1865 rozšířen. Místo pro hřbitov, založené
u cesty do Borku, se ukázalo jako nevyhovující z důvodu velkého podmáčení.

V letech 1906 informuje páter Kolář patronát o špatném stavu kostela, jehož oprava byla odhadnuta na 3.965 korun. Farář píše jmenovitě o špatném a nevzhledném stavu věže a sakristie. Dále sděluje, že opravy je možné uhradit z obligací. V roce 1919 uhodil do věže farního kostela blesk. Přesný rozsah škod není znám, ale vzhledem k tomu,
že za opravu bylo zaplaceno 2.604,04 korun, nejednalo se o škodu zanedbatelnou. Opravu provedli kovář Wenisch, klempíř Moldan a tesař Hosmann. Tesařské práce dosáhly výše 1.693,76 korun. Je tedy zřejmé, že bleskem byl poškozen i krov a krytina věže. Nová báň a hromosvod stála farníky 930 korun. Kolaudace opravené věže proběhla 15. 1. 1920 za přítomnosti knížecího stavebního rady Tippmanna. Výlohy
na kolaudaci činily 92 korun. Jelikož peníze ze záduší kostela byly z velké části vyčerpány, bylo dle tehdy platných zákonů stanoveno, že z celkové částky na opravu zaplatí 2.518 korun 44 haléřů patron kostela kníže Löwenstein a částku 85 korun
60 haléřů přifařené obce. Zaplatit tuto částku dělalo obcím velké potíže. Proti platbě se všechny odvolaly a ještě v roce 1927 nebyl jejich dluh uhrazen. S další opravou kostela začal P. Hennek patrně záhy po svém jmenování v roce 1921. Dle patronátního úřadu
v Boru ze dne 26. 10. 1923 byly navrženy nutné stavební opravy kostela, které byly odhadnuty na 2.664,50 korun. Z toho zednické práce a materiál činily 2.399,50 korun. Na práce podavačů a dovoz bylo ponecháno 265 korun. Částka byla rovněž rozpočtena mezi patrona a farní obce: Bezděkov, Třemešné, Dubec, Třískolupy, Rájov a Pavlíkov.

V roce 1974 spadl z kostelní věže kříž. Spolu s ním spadlo i pouzdro s mincemi
a listinami a bylo odevzdáno do muzea Českého lesa v Tachově. Podle zápisu ze dne
23. 9. 1974 obsahovalo 9 mincí z roku 1858 až 1915 a listinu psanou švabachem. Listina byla značně poškozena a zatím nebylo dohledáno, co obsahovala.
Původní okna v kostele byla zdobena vitráží, úlomky barevných sklíček a olova jsou dodnes nacházeny pod nánosem listí a zeminy.
V roce 1993 proběhly opravy kostelní věže, která získala novou krytinu z měděného plechu. V roce 1995 proběhlo v kostele místní šetření okresním úřadem v Tachově – referátem kultury, při kterém byla zjištěna havárie krovu presbytáře zapřičiněna zatékáním a dřevokazným hmyzem. V závazném stanovisku se přímo uvádí:
"Okresní úřad ve svém rozhodnutí vycházel ze zjištěného stavu na místě a z naléhavé potřeby urychleně řešit současný havarijní stav krovu a střešního pláště".


coded by o-design ©