Kostel Archanděla Michaela

MobiliářHlavní oltář
Byl zhotoven v letech 1770 – 1773 a jeho autorem je J. T. Ziprod. Oltář je rokokový, portálový. Retabulum nesou dva páry sloupů s korintskými hlavicemi. Štítový nástavec oltáře je vzdušný, složený z rokajového rámce, váz a barevných květinových festonů.
V jeho středu je umístěno boží oko s obláčky a hlavičkami andílků. Po stranách se vznášejí dva andělé. Oltář zdobí obraz sv. Archanděla Michaela bojujícího s drakem.
Nad obrazem je umístněna rokoková kartuš. V ní býval často uveden letopočet zřízení oltáře, zde je ale prázdná, případně přemalovaná. Podle zápisu z roku 1857 oltář zdobily sochy sv. Rocha a sv. Šebestiána. V nedávné době byly ale vyměněny za sochy Panny Marie a sv. Josefa s Ježíškem. Po stranách svatostánku sedí opět dva andílci. Přítomnost andělů a andílků na oltářích není náhodná a je úzce spojena s výmalbou kostela, v níž se rovněž objevují fresky z cyklu o andělech.

Boční oltáře
Byly zhotoveny v letech 1770 – 1773 truhlářem M. Friedrichem ze Stráže. Mají shodnou kompozici, jsou rámové s bohatou rokokovou řezbou a pokryty stejným zelenkavým mramorováním jako oltář hlavní. Pravý boční oltář je zasvěcen sv. Kryštofu a jeho obraz představuje sv. Kryštofa s Ježíškem a poutnickou holí. Po stranách obrazu stojí dva andělé. Oltář zdobí socha Panny Marie. Druhý boční oltář je zasvěcen sv. Tekle. Tato, v českém prostředí nepříliš známá světice, je na obraze vymalována se svými atributy - hranicí dřeva a lvem. Ještě v roce 1857 visel na tomto oltáři obraz Panny Marie, který byl patrně v roce 1881 nahrazen obrazem současným. Po stranách obrazu jsou rovněž umístěni dva andělé. Oltář zdobí socha sv. Aloise. Menzy obou bočních oltářů jsou vyzděny z cihel. o rozměrech 28x13x5,5 cm, které se shodují
s cihlami ve schodištích, záklencích a klenbách, což dokazuje, že menzy byly vybudovány již při zásadní barokní přestavbě kostela. Ve středu lodi stojí historizující oltář se sochou Panny Marie s Ježíškem z období po roce 1900.

Kazatelna
Další původní částí rokokového mobiliáře je kazatelna. Byla zhotovena v roce 1770 Josefem Hackerem z Erpužic. Na bocích jsou dva zlacené reliéfy zpodobňující příběhy
ze Starého zákona. Na stříšce kazatelny se nachází socha sv. Jana a socha Madony.
Je pokryta stejným zelenkavým mramorováním jako oltáře.

Křtitelnice
Barokní křtitelnice je kamenná, sloupková. Její mísa dosahuje mnohem skromnějších rozměrů než křtitelnice gotická, neboť zatím co se do staré křtitelnice novorozenci ponořovali, z té barokní se pouze kropili svěcenou vodou. Křtitelnice je opatřena dřevěným víkem, které má opět zelenkavé mramorování.Soupis mobiliáře z roku 1857
V souvislosti s plánovaným vznikem farnosti sepsán zápis o stavu mobiliáře, který zpracoval farář (kněz) Vojtěch Friedl: odhadní cena mobiliáře činila 2.274 zlatých. V presbitáři visely 2 lustry. Na hlavním oltáři byl zasazen olejový obraz sv. Archanděla Michaela a sochy sv. Rocha a sv. Šebestiána. Celek byl doplněn barvenou a zlacenou řezbou. Pravý postranní oltář byl zasvěcen sv. Kryštofu, levý, na němž visel původně obraz Matky Boží, sv. Tekle. Dále se v kostele nacházely 2 malé dřevěné sochy , 24 lavic, 1 velice stará lavice, kazatelna zdobená barvenou řezbou a zlatem a malé varhany s pedálem. V soupisu jsou zmiňovány ještě další sochy a obrazy. Velice cenný byl soubor čtrnácti malých obrázků malovaných na skle, které tvořily zastavení křížové cesty.
Z kostelního náčiní jsou uváděny monstrance, ciborium, kalich, patena, vše většinou
z postříbřené mědi, dále cínové nádobí, ubrusy a bohoslužebné oblečení. Na choru byly uschovány 2 trumpety a 2 lesní rohy. Z knih je zaznamenán misál, matriky, knihy kostelních účtů a pamětní kniha.

Kniha kostelních účtů

Dubecká kniha kostelních účtů z 2. poloviny 17. století. Desky, na nichž je druhotně použit středověký text a titulní strana zápisu z roku 1698 (VS Bor, SOA Plzeň)

Soupis mobiliáře z roku 1884
V roce 1884 předává farář Tschiber faru Matyáši Tanzerovi. Při této příležitosti byl vypracován inventář kostela. Položky, kterých bylo celkem 88, jsou popsány velice povrchně. Vedle oltářů sv. Archanděla Michaela, sv. Kryštofa a sv. Tekly jsou zde uváděny i 2 zvony zavěšené ve věži.


Soupis knih z roku 1888 - 1890
Na dubecké faře a v kostele bylo uchováváno patrně poměrně velké množství knih.
Mezi nimi je jmenován i českořímský misál a další pozoruhodné tituly.


Opravy interiéru a mobiliáře
Z roku 1878 se zachoval návrh na celkovou obnovu kostelního mobiliáře. Náklady
na štafírování, které měl provést olejovými barvami a zlatem Johann Freundl, štafíř
z Nového Sedliště, byly vyčísleny na 525 zlatých. Práce postupovaly v následujícím pořadí: v roce 1880 prošel opravou hlavní oltář, 1881 postranní oltáře, 1882 kazatelna. V roce 1891 za působení děkana Václava Koláře bylo provedeno vysvěcení všech oltářních kamenů. V roce 1895 děkan žádá, aby mohl na dubecký kostel přemístit staré věžní hodiny z bernartické svatyně k čemuž patrně nedošlo. Další opravy kostela proběhly v roce 1912. Jednalo se o štafírování bočních oltářů a jednotlivých soch včetně vybarvení lurdské jeskyně. Ve steném roce dodal truhlář Josef Schmaus návrh na zhotovení osmnácti kostelních lavic ze suchého jedlového dřeva. Hodnota jedné lavice dosahovala částky 32 korun. Lavice byly vyhotoveny a stojí dodnes v kostele.

coded by o-design ©